Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (44. do 49. člen). Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Vpis se izvede na matični šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka (praviloma do 31. maja) šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo zunaj svojega šolskega okoliša lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
Če starši predlagajo odložitev šolanja za eno leto, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. Postopek odložitve začetka šolanja se vodi po določbah ZUP in po zaključku postopka mora šola izdati določbo, s katero bodisi ugodi /zavrne predlog predlagatelja.
Otroku se lahko začetek šolanja odloži za eno leto tudi na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo (postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami).

Starši imajo pravico izbrati OŠ izobraževanje svojih otrok tudi kot izobraževanje na domu. Ob vpisu oz. najpozneje do začetka šolskega leta (15. avgusta) morajo starši o tem, da se bo otrok izobraževal na domu, pisno obvestiti osnovno šolo, v katero je vpisan, v katerem morajo navesti ime in priimek otroka; kjer, kjer bo izobraževanje potekalo; ime in priimek osebe, ki bo otroka poučevala.

Vpis v prvi razred OŠ (eUprava) 

VABILO NA VPIS ZA Š. L. 2024/2025
več: VABILO vpis2425

KONTAKT
VESNA KUKAVICA, univ. diplomirana socialna pedagoginja
07 38 46 613
vesna.voglar@os-skocjan.si

 

POMEMBNI OBRAZCI:
VLOGA ZA PRESTOP 1.RAZRED

VLOGA ZA ŠND

VLOGA ODLOG ŠOLANJA

(Visited 114 times, 1 visits today)
Dostopnost