Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

Svetovalna služba opravlja interdisciplinarno strokovno delo za šolo. Njena temeljna naloge je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, vzgojnih, psiholoških ali socialnih vprašanj, dilem, težav  ter pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci VIZ.

Svetovalni delavki sta na šoli dosegljivi vsak delovni dan v času od 7.00 do 14.30, v času rednih govorilnih ur in po dogovoru v posameznem primeru. V času poletnih počitnic sta dosegljivi do 10. julija in po 20. avgustu.

 

DELOVNE NALOGE SOCIALNE PEDAGOGINJE – Vesna KUKAVICA

Socialna pedagoginja posveča posebno skrb učencem z različnimi oblikami učnih težav ter učencem, ki zmorejo in hočejo več kot koordinatorica v projektu nadarjenih učencev. Usmerja oz. posveča se delu s skupinami in izvaja različne delavnice; nudi pomoč in svetovanje staršem, učiteljem in učencem pri sooblikovanju pogojev, oblik in vsebin dela.
Učence seznanja z metodami in tehnikami učinkovitega učenja in prispeva k razvijanju boljših učnih navad. 
Posebno skrb namenja tudi vse večjemu številu učencev, ki se soočajo z različnimi osebnimi stiskami, čustvenimi oz. vedenjskimi težavami ter učencem skuša svetovati in ponuditi podporo.
Skrbi za učence s posebnimi potrebami, svetuje staršem v postopku pridobivanja dodatne strokovne pomoči pri ZRSŠ, sodeluje z zunanjimi ustanovami.
Učencem predstavlja Izbirne predmete in Neobvezne predmete in jih vodi skozi postopek izbire.
Vodi in izpelje vpis otrok v prvi razred.

DELOVNE NALOGE SOCIALNE DELAVKE  – Anica TRAMTE

Dela na področju socialnih dejavnosti (regresiranje prehrane, šole v naravi, zdravstvenega varstva učencev, letovanj učencev v organizaciji zunanjih institucij itd.). Socialna delavka učence 8. in 9. razreda in njihove starše seznanja z možnostmi izobraževanja v srednji šoli, jim svetuje ter izvede vpisni postopek učencev zaključnega razreda v srednje šole. Je koordinatorica pri izvedbi Nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razredov.
Posebno skrb pa namenja tudi posebnim potrebam učencev Romov in njihovim staršem. Je koordinatorica projekta VROV.
Svetovalni delavki sodelujeta pri šolskih projektih, se vključujeta v delo učiteljev v oddelku z oddelkom, organizirata predavanja za starše in učence na izbrano tematiko ter študijske konference za učitelje, sodelujeta z zunanjimi institucijami ter imata individualne posvetovalne razgovore z učenci, s starši in strokovnimi delavci.

(Visited 735 times, 1 visits today)
Dostopnost