Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

VIZITKA

IME IN SEDEŽ ŠOLE
Ime zavoda:              Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Skrajšano ime:          OŠ Frana Metelka Škocjan
Sedež zavoda:           Škocjan 51, 8275 Škocjan

ŠOLSKI OKOLIŠ

CENTRALNA ŠOLA: Škocjan, Čučja Mlaka, Dobrava, Dobruška vas, Dolenje Dole, Dolnja Stara vas, Gabernik, Gorenje Dole, Goriška Gora, Goriška vas, Gornja Stara vas, Grmovlje, Hrastulje, Hudenje, Jelendol, Klenovik, Mačkovec, Male Poljane, Osrečje, Ruhna vas, Segonje, Stara Bučka, Stopno, Stranje, Tomažja vas, Velike Poljane, Vinji Vrh, Zagrad, Zalog, Zavinek in Zloganje.

 

PODRUŽNICA BUČKA: Bučka, Dolenje Radulje, Dule, Gorenje Radulje, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, Močvirje, Štrit in Zaboršt.

ORGANIZACIJSKA SHEMA CENTRALNE ŠOLE
Ravnateljica: Janja LESJAK
Pom. ravnateljice: Natalija KOTAR
Poslovna sekretarka: Ksenija ZUPAN
Računovodkinja: Tatjana GORŠE
Knjigovodkinja: Nataša BOBIČ

Telefon
ravnateljica: 07 38 46 602
pomočnica ravnateljice: 07 384 66 03
Katja Žibert: 07 383 66 24
tajništvo: 07 38 46 600
kuhinja: 07 38 46 607

Internet: www.frana-metelka-skocjan.si
E-mail: os-skocjan@guest.arnes.si

Transakcijski račun: SI56 0132 1603 0682 613 UJP NM
Matična številka: 5086388
Davčna številka: SI-70483345

ORGANIZACIJSKA SHEMA PODRUŽNICE BUČKA
Sedež: Bučka 27, 8276 Bučka
Vodja podružnice: Urška Picek

Telefon šola:       07  38 46 630
Vrtec:       07  38 46 631

ORGANIZACIJSKA SHEMA VRTCA RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN
Sedež: Škocjan 51, 8275 Škocjan
Pomočnica ravnateljice za vrtec: Darinka MATJAŠIČ

Svet. služba za vrtec: Katja ŽIBERT
Telefon: 07  38 46 620
Enota na Bučki: 07  38 46 631

E-mail: os-skocjan.vrtec@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA
Anica TRAMTE
tel. številka: 07 38 46 611
e-mail: anica.tramte@os-skocjan.si

Vesna KUKAVICA
tel. številka: 07 38 46 613
e-mail: vesna.voglar@os-skocjan.si

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

Ravnatelj
Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnatelj.

 

Svet zavoda
Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zapored.
Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstanikov šole in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev v Svet šole voli Svet staršev. Staršem preneha mandat tudi, ko učenec ali učenka v razredu, v katerem so bili izvoljeni v Svet staršev, preneha šolanje.

 

Svet staršev
Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka in je organiziran za uresničevanje interesov staršev v šoli. Starši na prvem roditeljskem sestanku izvolijo oziroma potrdijo predstavnike v Svet staršev.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci šole, ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom; dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu; predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti; odločajo o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi; dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja; odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom.

 

Oddelčni učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku; obravnavajo vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku; oblikujejo program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki potrebujejo individualno učno pomoč oz. dodatno strokovno pomoč pri učenju, ter opravljajo še druge naloge.

(Visited 40 times, 1 visits today)
Dostopnost