Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

STATUS ŠPORTNIKA / KULTURNIKA
pravna podlaga: 51. člen ZOŠ
Po veljavni ureditvi lahko učenci pridobijo enega od štirih statusov:
a) status učenca perspektivnega športnika: če je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
b) status učenca vrhunskega športnika: če doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
c) status učenca perspektivnega mladega umetnika: ko se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
d) status učenca vrhunskega mladega umetnika: ko dosega najvišja mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Pri odločanju OŠ o dodelitvi statusa športnika je potrebno upoštevati tudi določne Zakona o športu (32., 33. člen). 
Učenec je registriran kot športnik, če je star 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo, ima s strani OKS potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
Pridobitev statusa predlagajo starši. O dodelitvi statusa pa odloča ravnatelj, pri čemer se upošteva tudi interni pravilnik O prilagajanju šolskih obveznosti. Pred odločitvijo pa si mora ravnatelj pridobiti mnenje razrednika in učiteljskega zbora.

Učencu s statusom se v skladu s pisnim dogovorom prilagodijo šolske obveznosti.
Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Prenehanje statusa:
– na zahtevo staršev;
– če prenehajo razlogi ali čas, za katerega je bil status dodeljen;
– če ni več učenec šole, v kateri je pridobil status;
– če se mu status odvzame (na predlog razrednika ali učiteljskega zbora).

PRAVICA DO PODALJŠANJA STATUSA UČENCA
pravna podlaga: 55. in 75. člen ZOŠ
Učenec, ki v devetih letih ni končal osnovnošolskega izobraževanja, sme nadaljevati šolanje še dve leti in obdržati STATUS UČENCA. Šola učenca in njegove starše seznani s to pravico.
Vlogo za nadaljevanje šolanja – za podaljšanje statusa učenca starši naslovijo na šolo pred koncem tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto.
Učenca s podaljšanim statusom lahko ravnatelj ob neprimernem vedenju in oviranju vzgojno-izobraževalnega dela na predlog učiteljskega zbora izključi iz osnovne šole med šolskim letom, s čimer le ta izgubi status učenca. V tem primeru ravnatelj izda odločbo, s katero odloči o prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti.

PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA UČENCA NA DOMU – STATUS UČENCA NA DOMU
pravna podlaga: 88. do 92. člen ZOŠ; 17 člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja
Starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu. Učenec je še vedno vpisan v določeno šolo in ima status učenca ter se vodi v šolski dokumentaciji kot učenec, ki je vključen v oddelek posameznega razreda. 
Starši morajo šoli posredovati vlogo za izobraževanje na domu najkasneje do 16. avgusta tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto, v kateri je zapisano ime in priimek učenca, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, ime in priimek oseb/e, ki bo/do učenca poučevale.
Pravice do izobraževanja na domu med šolskim letom ni mogoče uveljavljati.
Z izobraževanjem na domu mora učenec pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezni program javne OŠ.
OŠ za učenca, ki se izobražuje na domu:
– ob začetku šolskega leta staršem predstavi cilje, standarde znanja, merila ocenjevanja in pogoje za napredovanje v naslednji razred;
– starše sproti obvešča o rokih in načinih izvedbe ocenjevanja znanja ter izvede ocenjevanje znanja v rokih, ki so določeni s pravilnikom, ki ureja šolski koledar;
– omogoči izposoje učnega gradiva iz učbeniškega sklada;
– omogoči opravljanje teoretičnega in praktičnega dela kolesarskega izpita.
OCENJEVANJE ZNANJA: za učenca, ki se izobražuje na domu, se znanje ocenjuje iz vseh predmetov glede na predmetnik posameznega razreda. Znanje učenca oceni izpitna komisija.
Če učenec ne doseže minimalnih standardov znanja pri posameznem predmetu, ima pravico do ponovnega ocenjevanja znanja pred začetkom naslednjega šolskega leta. Če učenec ponovnega ocenjevanja ne opravi uspešno, mora v naslednjem šolskem letu nadaljevati osnovnošolsko izobraževanje v javni ali zasebni osnovni šoli.

 

 

(Visited 30 times, 1 visits today)
Dostopnost