Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnateljica.

 

SVET ZAVODA OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN

Svet šole je organ upravljanja šole, ki ga sestavlja 11 članov. To so predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev šole in predstavniki staršev.

Predstavniki ustanovitelja so Martina Kralj, Silvo Vene in Milan Markelc.

Predstavniki staršev so Janez Lekše, Jure Švent in Tomaž Čarman.

Predstavniki delavcev šole so Jasmina Povše, Urška Picek, Urška Rudman, Maja Avbar in Nataša Bobič.

Predsednica sveta zavoda je Jasmina Povše.

Pristojnosti sveta šole so opredeljeni v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in določajo njihove naloge na naslednjih področjih:

 • svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole;
 • sprejema program razvoja vrtca oziroma šole;
 • letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
 • sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca;
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki;
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ, če z zakonom ni določeno drugače;
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski ali učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

SVET STARŠEV

V delo šole je vključen tudi svet staršev, ki predstavlja posvetovalni organ. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Izvoli se po enega predstavnika staršev na oddelek. Dolžnost predstavnikov staršev je, da se redno udeležujejo sej. Starši izvolijo na 1. seji letno tudi predsednika sveta staršev. Mandat traja eno leto.

Naloge sveta staršev so:

 • predlaganje nadstandardnega programa;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

DRUGI STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga strokovni delavci šole, ki obravnavajo in odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, in o problematiki razpravlja na pedagoških konferencah. Seje sklicuje in vodi ravnateljica.

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku in na srečanjih obravnavajo vsebine oz. problematiko v posameznem oddelku.

 

STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji istega predmeta oziroma predmetnega področja; obravnavajo problematiko predmeta; usklajujejo merila za ocenjevanje; dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela; podajo drugim učiteljem vsebine s strokovnega izobraževanja, obravnavajo vsebine sodobnega poučevanja ter vedno znova izboljšujejo svoje delo ter postajajo digitalno opremljeni za poučevanje nadaljnjih generacij, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge.

 

RAZREDNIKI

Vodijo delo oddelčnega učiteljskega zbora; analizirajo vzgojne in učne rezultate; skrbijo za reševanje vzgojnih in učnih težav pri posameznih učencih; sodelujejo s starši in šolsko svetovalno službo; odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge.

 

SKUPNOST UČENCEV

Temeljna oblika organiziranosti učencev so oddelčne skupnosti, ki se povezujejo v šolsko skupnost. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolski parlament učencev. Učenci letno volijo predsednika skupnosti učencev.

 

(Visited 129 times, 1 visits today)
Dostopnost