Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Temeljni cilj prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v šoli je PRILAGAJANJE vzgojno-izobraževalnega procesa (vsebine, metode, oblike dela) prepoznanim učnim potrebam nadarjenih ter skrb za njihov zdrav osebnostni razvoj (po Juriševič, 2011).
Namen dela z nadarjenimi učenci je v okviru VIZ procesa zagotoviti optimalne možnosti za razvijanje in doseganje izjemnih učnih potencialov/rezultatov.
Sistematični pristop k prepoznavanju in izobraževanju nadarjenih temelji na programskem dokumentu “Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli”, od leta 1999 dalje. 
TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI po Konceptu):
– širitev in poglabljanje temeljnega znanja
– hitrejše napredovanje v procesu učenja
– razvijanje ustvarjalnosti
– uporaba višjih oblik učenja, sodelovalnih oblik učenja
– upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov, individualnosti
– spodbujanje samostojnosti in odgovornosti
– skrb za celostni osebnostni razvoj, idr.

Kako skrbimo za razvoj nadarjenih:
1. različne oblike diferenciacije in individualizacije (dodatni pouk, ind. in skupinske pomoči, izbirni predmeti, projektne naloge, kooperativno učenje)
2. v okviru razširjenega programa (interesne dejavnosti) in šolskih obogatitvenih dejavnosti za nadarjene (sobotne šole, delavnice, tabori, srečanja) krepiti in spodbujati razvoj interesov, talentov
3. zunajšolske dejavnosti (glasbene, športne)
4. tekmovanja, kjer nadarjeni lahko preizkušajo, dokazujejo ali primerjajo svoje dosežke s podobno zmožnimi vrstniki.

Nadarjeni učenci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih pri večinski populaciji ne najdemo ali pa so pri nadarjenih izrazitejše. to so npr. razvito divergentno in logično mišljenje, nenavadna domišljija, sposobnost natančnega opazovanja, dober spomin, razvit smisel za humor. Odlikuje jih široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče, hitro branje idr. Imajo pogosto VISOKO POTREBO po doseganju ODLIČNOSTI, so radovedni, vztrajni in visoko storilnostno motivirani. (po Koncept, 1999)

POSTOPEK ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV
1. EVIDENTIRANJE, ob katerem se upošteva visok učni uspeh, izjemni dosežki, mnenje učiteljev, najvišji rezultati na tekmovanjih, pozitivno mnenje šolske svetovalne službe.
Med evidentirane učence so izbrani tisti, ki izpolnjuje vsaj enega od navedenih kriterijev.
2. IDENTIFIKACIJA: ocena učiteljev, test sposobnosti, test ustvarjalnosti.
3. SEZNANITEV STARŠEV s pridobljenimi rezultati identifikacije.

(Visited 41 times, 1 visits today)
Dostopnost