Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Odgovorna uradna oseba: Janja Lesjak
Datum prve objave kataloga: 25. 11. 2016
Datum zadnje spremembe: 3. 12. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://skocjansola.splet.arnes.si/

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Delovno področje zavoda: osnovnošolsko izobraževanje
Naslov zavoda in osnovni podatki: Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Škocjan 51,
8275 Škocjan
Tel: 07/ 38 46 600
E naslov: os-skocjan@guest.arnes.si
Seznam notranjih organizacijskih enot:

Vrtec radovednež

POŠ Bučka

Organigram zavoda: ORGANIGRAM
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Odgovorna oseba:

Janja Lesjak

janja.lesjak@os-skocjan.si

07 384 66 02

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o računovodstvu
Hišni red
Pravila šolskega reda
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Vzgojni načrt
Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
Pravilnik o statusu učenca
Državni predpisi

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja.

Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja.

Odlok o ustanovitvi OŠ Frana Metelka Škocjan

Predpisi EZ Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam dokumentov

Letni delovni načrt šole (LDN)

Publikacija šole

Poročilo o realizaciji LDN šole

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

 

Postopki, ki jih vodi organ

Prijava oziroma vpis v prvi razred

Sprejem letnega načrta dela

Sprejem letnega poslovnega poročila

Sprejem poročila o realizaciji LDN

Napredovanja delavcev v nazive

Napredovanja delavcev v plačilne razrede
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
Imenovanje ravnatelja/ravnateljice

2. f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc Evidence v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

2. g Seznam drugih informacijskih zbirk

 

Seznam zbirk Jih nimamo.
2. h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja (seznam posameznih dokumentov)
Sklopi dokumentov

Letni delovni načrt šole

Publikacija šole

Šolski koledar

Urniki

Hišni red

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije o šoli in delovanju šole so dostopne na spletni strani šole:

https://skocjansola.splet.arnes.si/

V primeru, da kakšne informacije ne najdete, se obrnite na pooblaščeno osebo za podajanje informacij.

 

4. STROŠKOVNIK
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

5. CENIK PREHRANE IN UPORABE ŠOLSKIH PROSTOROV
NOV CENIK 1_10_2023

 

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Šolska prehrana – jedilniki

Urniki oddelkov in nadomeščanja

Šolski koledar

Publikacija

 

7. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na neodvisen način pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s pravili Splošne uredbe ter predpisov, ki urejajo obdelavo in varstvo osebnih podatkov. Njena naloga je tudi odgovarjanje na zahtevke posameznikov v zvezi z obdelavami njihovih podatkov ter vzdrževanje določene komunikacije z državnim nadzornim organom za varstvo osebnih podatkov (informacijski pooblaščenec).

Zavezanec:

OŠ Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan

Pooblaščena oseba:

Vesna Kukavica, soc. pedagoginja, svetovalna delavka,
e-pošta: vesna.kukavica@os-skocjan.si, tel.: 07 384 66 13

  

 

(Visited 311 times, 1 visits today)
Dostopnost