Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

KAKO NAVAJAMO VIRE

Kako pravilno navajamo vire, ki smo jih uporabili pri delu

Monografska publikacija (knjiga) z enim avtorjem

Elementi

 • Avtor.
 • Naslov dela: podnaslov.
 • Kraj izdaje: založba.
 • Leto izdaje. (Zbirka). Str.

Priimek avtorja
vedno izpišemo z velikimi tiskanimi črkami. Za priimkom napišemo vejico, ker smo naredili konverzijo – zamenjali smo ime in priimek avtorja. Za vejico zapišemo le prvo črko imena avtorja in piko.

Naslov dela
prepišemo tako, kot je zapisan na naslovnici, oz. naslovni strani (tudi ločila). Če je dodan še podnaslov, ga zapišemo za dvopičjem. Za naslovom oz. podnaslovom obvezno postavimo piko.
Izdajo knjige zapišemo, če jo najdemo v knjigi, sicer ta podatek izpustimo.

Kraj izdaje
mesto, kjer se založba nahaja in naziv (ime) založbe, ki je knjigo izdala, ločimo z dvopičjem. Če je več krajev ali založb, jih ločimo z vejico. Polje spet zaključimo s piko.
V primeru, da je knjiga prevedena, zapišemo slovensko založbo, ki jo je izdala!

Leto izida
vedno zapišemo leto izida knjige v slovenskem jeziku!  Za letnico obvezno zapišem piko.

Naslov knjižne zbirke
zapišemo v okrogli oklepaj. Za oklepajem je pika.

Strani
zapišemo le, če nismo prebrali cele knjige, ampak le določen odstavek ali poglavje. Polje spet zaključimo z obvezno piko.

Vse podatke, ki jih potrebujemo za navajanje vira, poiščemo na naslovni strani, hrbtni naslovni strani, kolofonu ali CIP-u.

Primeri:

MAL, V. Baronov mlajši brat. V Ljubljani: Prešernova družba, 1986. (Redna letna zbirka Prešernove družbe).
PARTLJIČ, T. Slišal sem, kako trava raste. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. (Zbirka Domen).
DOLINAR, F. M. Uvod v znanstveno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2001.


Monografska publikacija z dvema ali tremi avtorji

Elementi

 • Avtor, avtor, avtor.
 • Naslov dela: podnaslov.
 • Izdaja. Kraj izdaje: založba.
 • Leto izdaje. Str.

Če sta knjigo napisala dva ali trije avtorji, navedemo vse.

Primeri:

JURČIČ, J., KERSNIK, J. Rokovnjači. Ljubljana: DZS. 1965
PEČJAK, S., GRADIŠAR, A. Bralne učne strategije. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2002.
RADOVANOVIĆ, S., VARL, V., ŽIBERNA, I. Podravje, Maribor, Ptuj A-Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka. 2.natis. Murska Sobota: Pomurska založba. 1996. (Zbirka Slovenija total).


 Monografska publikacija z VEČ KOT TREMI avtorji

V primeru, da so knjigo napisali več kot trije avtorji, ne zapišemo nobenega avtorja!
Prvi obvezni podatek je naslov knjige.

Elementi

 • Naslov knjige: podnaslov.
 • Kraj izdaje: založba.
 • Leto izdaje. (Zbirka).

Prvo besedo naslova zapišemo z velikimi tiskanimi črkami, ostali del naslova z malimi.

Primeri:

SVETOVI narave. 1997. 1.izd. Grosuplje: Mondena, 1997.
UČENJE in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 2002. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost).
SLOVENSKE narodne pravljice. Ljubljana: Mladinska knjiga,1989. (Zbirka Zlata ptica).
O prijateljstvu: izbor lepih slik in izrekov. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. (Zbirka V dar in spomin).
ENCIKLOPEDIJA Slovenije 1: A-Ca. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.


Članek iz serijske publikacije (revije, časpopisa)

Elementi

 • Avtor(ji).
 • Naslov članka.
 • Naslov serijske publikacije,
 • Letnik (letnica) številka,
 • Strani članka.

Prvi del se nanaša na avtorja članka in naslov članka, drugi del zapisa se nanaša na publikacijo, v kateri je članek izšel!
Naslov revije, časopisa, tednika vedno pišemo poševno. Obvezno navedemo podatke o letniku, letnici in številki revije. Letnica je v okroglem oklepaju.
Kratico za strani (str.) v tem primeru pišemo z malo. Na koncu navedka je obvezno pika.

Primeri:

GEISTER, I. Pojoči borovci. Pionir, 45 (1989) 3, str. 17-19.
LOČNIŠKAR FIDLER, M. Multimedija. Šolska knjižnica, 13 (2003) 3, str. 151.
KOROŠEC, T. Prisega ribjega tatu iz l. 1675. Slavistična revija, 44 (1995) 3, str. 295-305
PATERNU, B. Različne razdalje do znanstvene stroke. Delo, 34 (2. julij 1992) 150, str. 13-14.


Članek iz zbornika

Elementi

 • Primarni avtor(ji).
 • Naslov sestavka.
 • Naslov zbornika: podnaslov.
 • Kraj izdaje zbornika: izdajatelj, leto. Str.

Elemente navajamo enako kot pri revijah.

Primer:
GREGORI, J. Ptiči ob Muri. V Narava Slovenije, Mura in Prekmurje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej, 2002. Str. 65-71.
JAMNIK, T. S knjigo v svet. V Bralna značka v tretjem tisočletju zbornik ob 40-letnici bralne značke. Ljubljana: Bralna značka pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 2000.


 CD-ROM

Elementi

 • Avtor.
 • Naslov.
 • Vrsta medija.
 • Kraj izdaje: izdajatelj, leto izdaje. (Podnaslov medija).

Elementi so isti kot pri navajanju literature pri knjigi, le da za naslovom dodamo podatek o vrsti medija (CD-ROM, Video …).

Primeri:
ŽIVA narava. CD-ROM . Murska Sobota: Creativ, 1999. (Biologija, naravoslovje in tehnika …).
BRATUŠA, A. et al. Knjižko: Uganke za knjižne molje. CD-ROM. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999.


 Spletna stran z znanim avtorjem

Elementi

 • Avtor.
 • Naslov sestavka.
 • Letnica nastanka dokumenta.
 • URL naslov (datum citiranja oz. uporabe dokumenta).

Letnico nastanka navedemo, če je navedena na spletni strani. URL naslov prepišemo v celoti. Točen datum, kdaj smo podatke uporabili, je obvezen.

Primeri:
DIMEC, J. Avtomatsko opisovanje vsebine dokumentov na internetu. 2000. http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/disertacija/ (citirano 2002-02-09).


Anonimna spletna stran (podatek o avtorju ni objavljen)

Elementi

 • Naslov sestavka.
 • Letnica nastanka dokumenta, če je objavljena.
 • URL naslov (datum citiranja oz. uporabe dokumenta).

Primeri:
MRTEV kit v Piranskem zalivu. http://www.msp.nib.si./Novice/13-03-2003.html (2004-02-02).
VERONIKA z Malega gradu. http:///www.kamniskaveronika.net/e_knjiga_fs.html (2002-06-10).

(Visited 43 times, 1 visits today)
Dostopnost