Škocjan 51, 8275 Škocjan, tel.: 07 38 46 600 os-skocjan@guest.arnes.si

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

izvajani_predmeti_v_šolskem_letu_2023_2024

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

Izvajali jih bomo v razširjenem programu in se ne ocenjujejo.

 

DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA (2 uri)  Hallo!

Nemščina predstavlja otroku obogatitev znanja in razumevanje sveta okoli njega in ne še več učenja.

Večjezičnost, ki jo spodbuja Evropska unija, je odločujoča pot k medsebojnemu razumevanju in uspehu. Več kot 80 % poslovnih stikov se vzpostavlja z nemško govorečimi sosedami, zato znanje nemščine prispeva k boljšemu uspehu v osebnem in poklicnem življenju. 

Zakaj bi se torej odločili za jezikovno pustolovščino?

Zato, ker zgodnje učenje tujega jezika ostane v našem spominu. Veliko učencev je navdušenih nad jezikovno pustolovščino in raznolikim delom, ki se odvija pri pouku nemščine. Je kot vzpon na vrh gore, ki nudi osupljiv razgled na svet jezikov in kultur.

Jezik se učimo prek čutil – vonja, okusa, pesmic, slik, posnetkov, na prostem. Vsak stik z jezikom je kot odprtje knjige, polne barvitih zgodb in zamisli. Nemščina je podobna angleščini in v marsičem zelo logična in razumljiva.

V našem pouku nemščine ne boste le sedeli in poslušali, ampak boste sodelovali in ustvarjali. Zgodbe, pesmi, igre vlog, dialogi, rime, izštevanke – vse to bo del naše jezikovne zakladnice. Učenci bodo spoznali navade in običaje v nemško govorečih deželah in delili svoje izkušnje ter se marsičesa naučili na vsakoletnih strokovnih ekskurzijah v tujini.

Pouk nemščine je pri nas zabaven in sproščen. Vključujemo tudi medpredmetne povezave in metodo CLIL, ki omogoča povezavo med nemščino, drugimi predmeti in resničnim svetom.

Pridružite se jezikovni skupnosti na naši šoli, skupnosti, kjer se učimo, rastemo in gradimo mostove med kulturami.                                                            Veliko uspeha – viel Erfolg!

RAČUNALNIŠTVO (1 ura)

Pri  NIP  računalništvo  bodo  učenci  razmišljali  o  reševanju  problemov  in  izdelovali  zanimive  animacije  in preproste programe. Razumevati bodo začeli nekatere računalniške koncepte. Znali bodo načrtovati svoje delo  in razmišljati o svojih miselnih procesih. 

V programu Scratch  se bodo spoznali  z osnovami programiranja, kako premikati  figure, kaj  so  zanke, pogojni stavki in podobno. Na začetku bodo ustvarjali animacije, nato prešli na sestavljanje enostavnih programov in na koncu ustvarili preproste računalniške igrice. Naučili se bodo razmišljanja na poseben način, računalniški način. Probleme, s katerimi se bodo srečali, bodo razbili na več manjših obvladljivih problemov.

Pridobili bodo znanja, ki bodo koristna za skoraj vsa področja v času njihovega nadaljnjega šolanja in v življenju. Postali bodo kreativni, natančni in logično razmišljajoči posamezniki. Razvili bodo sodobnemu življenju prilagojen način  razmišljanja,  sposobnost  sodelovanja  v  skupini  in  krepili  pozitivno  samopodobo.  Kar  pa  je  najbolj pomembno, računalnik bodo uporabljali na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«. Izvedenih bo 35 ur.

ŠPORT (1 ura)

Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen učencem drugega obdobja in vključuje vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.) in nove vsebine, s katerimi dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje učenčevega dejavnega življenjskega sloga, s katerim bo tako lahko v mladostništvu in odraslosti skrbel za dobro počutje, zdravje in vitalnost.

ZAKAJ IZBRATI ŠPORT?

Osnovni namen je spoznavanje športov, ki so z vidika športno-rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Izbor vsebin omogoča, da spodbujajo razvoj ključnih gibalnih sposobnosti, vodijo k uravnavanju telesne teže in razvijajo pravilno telesno držo. Omogoča tudi razumevanje telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

Tako bodo učenci pri predmetu:

 • izvajali dejavnosti, ki oblikujejo dejaven življenjski slog,
 • z raznovrstnimi zanimivimi gibalnimi dejavnostmi razvijali koordinacijo gibanja in ravnotežje,
 • razvijali natančnost in ustvarjalnost,
 • z ustreznimi dejavnostmi razvijali splošno aerobno vzdržljivost in različne pojavne oblike moči,
 • krepili splošno telesno odpornost in spoznavali dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo gibalno učinkovitost,
 • oblikovali spoštljive medsebojne odnose in športno obnašanje,
 • z dejavnostmi pri neobveznem izbirnem predmetu dopolnjevali redne ure predmeta šport.

Vsebine omogočajo, da se vsak učenec ob športnem udejstvovanju počuti prijetno, hkrati pa se zaveda, da le dejaven pristop k vadbi povečuje njegovo športno znanje in izboljšuje telesno pripravljenost.

UMETNOST (1 ura)

Umetniško izražanje je človekova potreba, ki je vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Ti kompetenci pa sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju. Kako bi ju še drugače bolje razvijali kot pri izbirnem predmetu umetnost, kjer se na kupu zberejo vsi inovativni ustvarjalci?

Pri predmetu poteka kulturno-umetnostna vzgoja učencev prek ustvarjanja kulturno-umetniških del  (npr. ustvarjanje gledališke, lutkovne predstave, filma, plesne, folklorne postavitve, muzikala, literarnega, glasbenega dogodka, likovne razstave). Učenci skozi lastno ustvarjanje pridobivajo pozitivno izkušnjo umetnosti, kar je podlaga za ponotranjanje in razumevanje vrhunske umetnosti (vzgoja poslušalcev, gledalcev in bodočih izvajalcev vrhunske umetnosti, vzgoja za kakovostno preživljanje prostega časa).

Učenci pa z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo tudi sebe v odnosu do okolja ter pri tem osebnostno rastejo (razvoj učenčeve samozavesti, samopodobe, osebnostne in nacionalne identitete).

Predmet je enoleten (lahko ga izvajamo v četrtem, petem ali šestem razredu osnovne šole). Je projektno zasnovan, kar pomeni, da učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto izbere novo tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. Pri tem se upošteva sposobnosti, spretnosti, motivacijo, interese in predznanja učencev. Vsebine se izbirajo z naslednjih umetniških področij: film, folklorna dejavnost, gledališka dejavnost, glasbeno ustvarjanje, likovno ustvarjanje, literarno ustvarjanje, ples, šolske produkcije, projekti in proslave.

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

Nemški jezik se izvaja 2 uri na teden, ostali predmeti 1 uro na teden. Učenci so pri predmetih ocenjeni.

 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Šolsko novinarstvo je obvezni izbirni predmet, ki odpira vrata kreativnosti, raziskovanja in izražanja v šolskem okolju. Šolsko novinarstvo ni le predmet, temveč izkušnja, ki oblikuje kritično mišljenje, komunikacijske veščine in odpira poti raziskovanja. Novinarstvo je več kot le pisanje člankov; je način razmišljanja, ki spodbuja raziskovanje, analizo in prenos informacij na razumljiv način.

Cilji pouka šolskega novinarstva segajo prek preprostega poročanja novic. Predmet si prizadeva:

 • Razvijati novinarsko etiko in odgovornost: Učenci se učijo spoštovati integriteto in verodostojnost informacij ter se zavedajo vpliva besed na šolsko skupnost.
 • Spodbujati kritično mišljenje: Učenci postavljajo vprašanja, iščejo odgovore in razkrivajo resnico, kar krepi kritično razmišljanje in sposobnost analize.
 • Razvijati komunikacijske spretnosti: Obvladovanje različnih novinarskih formatov, kar bogati komunikacijske veščine.
 • Spodbujati ustvarjalnost in izražanje: Učenci imajo priložnost raziskovati teme, ki jih zanimajo, ter svoje ideje in stališča predstaviti na inovativen in prepričljiv način.

Šolsko novinarstvo ne le razvija kompetence, temveč tudi pomembne življenjske veščine, ki segajo prek šolskih klopi. Učenci se učijo: raziskovanja in zbiranja informacij, pisanja in urejanja različnih novinarskih formatov, delovanja v skupini in komunikacije z različnimi ciljnimi skupinami, kritičnega prepoznavanja in analize informacij, spoštovanja raznolikosti in sprejemanja različnih mnenj,

Šolsko novinarstvo je prostor, kjer se učenci srečujejo s svetom medijev na način, ki je varen, podprt in spodbuden. S svojim delom prispevajo k bogatenju šolske skupnosti, hkrati pa se pripravljajo na odgovorno vključevanje v družbo zunaj šolskih zidov.

Pridružite se nam v navdihujoči pustolovščini šolskega novinarstva, kjer besede postanejo močno orodje za spreminjanje sveta.

TURISTIČNA VZGOJA

Turistična vzgoja je obvezni izbirni predmet, ki razkriva čar turizma in odkriva skrite bisere domačega kraja ter domovine. Predmet ni le učenje o potovanjih, temveč priložnost za raziskovanje, spoštovanje in ohranjanje kulturne dediščine ter naravnih lepot.

Turizem ni le gibanje ljudi iz kraja A v kraj B, temveč izjemna priložnost za razvoj, medkulturno razumevanje in promocijo lokalnih znamenitosti. V svetu turistične vzgoje se učimo ceniti lepote okoli nas ter spodbujati trajnostni razvoj turizma, ki ohranja in spoštuje okolje ter kulturno dediščino.

Cilji pouka turistične vzgoje so mnogoplastni in vključujejo:

 • Razvijanje turistične ozaveščenosti: Učenci spoznavajo pomen turizma za lokalno skupnost ter se zavedajo vpliva turizma na okolje, družbo in gospodarstvo.
 • Raziskovanje lokalnih znamenitosti in turističnih potencialov: Turistična vzgoja omogoča odkrivanje skritih kotičkov domačega kraja ter spodbuja razvoj turističnih produktov, ki privabljajo obiskovalce.
 • Spodbujanje medkulturnega razumevanja: Učenci se seznanjajo z različnimi kulturami, tradicijami in običaji ter se učijo spoštovati in ceniti raznolikost.
 • Promocija trajnostnega turizma: Pouk turistične vzgoje osvešča o pomembnosti trajnostnega turizma, ki skrbi za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter izboljšuje kakovost življenja lokalnih prebivalcev.

Predmet ne razvija le turističnih kompetenc, temveč tudi številne življenjske veščine, ki jih učenci lahko uporabijo v vsakdanjem življenju. Učenci se učijo: razvijanja komunikacijskih veščin za promocijo turističnih destinacij in storitev, planiranja in organizacije potovanj ter dogodkov, kritičnega razmišljanja in analize turističnih trendov ter njihovega vpliva, uporabe sodobnih tehnologij in digitalnih orodij za promocijo turizma ter sodelovanja v skupini in vodenja projektov.

Turistična vzgoja je priložnost za raziskovanje, odkrivanje in soustvarjanje privlačnih turističnih destinacij. Pridružite se nam v navdihujoči pustolovščini, kjer odkrivate čare turizma in soustvarjate nepozabne spomine.

LITERARNI KLUB

Literarni klub je obvezni izbirni predmet, ki oživlja čarobni svet književnosti in spodbuja ustvarjalno izražanje skozi leposlovno pisanje. Literarni klub ni le skupina ljubiteljev knjig, temveč je prostor navdiha, kreativnosti in odkrivanja moči besede.

Kot člani literarnega kluba se potopimo v raznolik svet literarnih del, razpravljamo o njihovih globinah, se navdihujemo in se poglobimo v proces ustvarjanja lastnih literarnih del. Je priložnost za odkrivanje novih perspektiv, razvijanje pisateljskih veščin in povezovanje z drugimi učenci.

Cilji pouka literarnega kluba so večplastni in vključujejo:

 • Spodbujanje ljubezni do branja: Literarni klub spodbuja radovednost in ljubezen do knjig ter širi literarni horizont vsakega udeleženca.
 • Razvijanje pisateljskih veščin: Učenci se učijo umetnosti pisanja, izražanja in oblikovanja zgodb ter pesmi na način, ki je izviren in prepričljiv.
 • Krepitev kritičnega mišljenja: Literarni klub spodbuja analitično razmišljanje o literarnih delih, kar pomaga razumeti različne poglede in interpretacije.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti: Literarni klub ustvarja prostor, kjer se lahko učenci izrazijo brez strahu pred obsodbo ter spodbuja sodelovanje in izmenjavo idej.

Kot člani literarnega kluba razvijamo številne kompetence, ki presegajo zgolj literarno področje: razvijanje kritičnega mišljenja in analitičnih sposobnosti, krepitev pisateljskih veščin, kot so oblikovanje likov, pripovedovanje zgodb, ustvarjanje atmosfere in dialogov, razvijanje sposobnosti empatije in razumevanja človeških izkušenj skozi literaturo, izpopolnjevanje komunikacijskih spretnosti, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti.

Literarni klub je prostor, kjer se besede prelivajo v čarobne zgodbe, kjer se srečujejo različni svetovi in kjer se rojevajo ideje. Pridružite se nam v pustolovščini besed, kjer lahko vaše misli poletijo onkraj meja.

VZGOJA ZA MEDIJE – TISK

V svetu medijske vzgoje se odpirajo vrata v razumevanje in kritično razmišljanje o vlogi medijev v naši družbi. Predmet vzgoja za medije − tisk je ena od treh vsebinsko bogatih tematskih celot, ki omogočajo vpogled v različne vidike medijskega sveta.

Vzgoja za medije − tisk je namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda devetletne osnovne šole, ki želijo raziskati svet tiskanih medijev in njihov vpliv na naše vsakdanje življenje. Predmet se izvaja eno uro tedensko, kar omogoča poglobljeno raziskovanje in analizo tiskanih medijskih vsebin.

Cilji pouka vzgoje za medije − tisk so jasno zastavljeni:

 • Razumevanje vloge tiskanih medijev: Učenci se seznanijo z različnimi tiskanimi mediji, kot so časopisi, revije in knjige ter razumejo njihov pomen v informacijskem in kulturnem kontekstu.
 • Razvijanje medijske pismenosti: Predmet spodbuja kritično mišljenje in analitične sposobnosti učencev pri interpretaciji in presoji tiskanih medijskih vsebin.
 • Krepitev sposobnosti razlikovanja med različnimi medijskimi žanri: Učenci se učijo prepoznavati različne medijske žanre ter razumeti njihove značilnosti in namene.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti: Učenci se seznanijo z osnovami novinarskega pisanja in oblikovanja tiskanih medijskih vsebin ter imajo priložnost ustvarjati lastne članke, reportaže in druge medijske prispevke.

Pri pouku vzgoje za medije − tisk se učenci osredotočijo na raziskovanje in razumevanje tiskanih medijev ter razvoj kritičnega odnosa do njih. S pridobljenim znanjem in kompetencami postanejo bolj ozaveščeni potrošniki medijskih vsebin ter aktivni soustvarjalci medijske krajine.

Pridružite se nam v razburljivi pustolovščini medijske vzgoje, kjer se besede in slike prepletajo v raznolikem svetu tiskanih medijev.

NEMŠKI JEZIK

Heidi je nekoč dejala: “Nemščina je tako logična. Upoštevaš pravila in potem  znaš tudi ta jezik. Pa še angleščini je podobna”.

Nemščina je v slovenskem prostoru nepogrešljiva in vseskozi prisotna. Zjutraj imate radi fruštek (das Frühstück), potem čez dan igrate fusbal (der Fußball) in radi greste v gostilno, kjer vam kelnar (der Kellner) prinese kofe s cukrom (ein Kaffee mit Zucker) in hladen pir (das Bier).

Učenci nemščino radi izberejo predvsem zaradi dveh razlogov: prvi je ta, da jezik pogosto izberejo v srednji šoli kot drugi tuj jezik in imajo z osnovnošolskim znanjem odlično podlago za nadaljnje učenje jezika, ker jim ta zares ne predstavlja težav. Drugi razlog pa je ta, da se zavedajo prednosti ob izbiranju poklica in znanju dveh tujih jezikov v Evropi.

Pri pouku drugega tujega jezika sledimo ključnim ciljem za znanje v življenju:

 • Učenci aktivno uporabljajo svoje predznanje jezikov (prvega/maternega jezika, prvega tujega jezika, jezika družine, jezika okolja itd.);
 • tematizirajo večjezičnost in medkulturnost (pomen jezika v svetu, neločljiva povezanost jezikov in kultur);
 • prenašajo usvojene jezikovne učne strategije na učenje drugega tujega jezika;
 • povezujejo in tematizirajo znanja iz drugih šolskih predmetov ter
 • vzpostavljajo stike z govorci drugih kultur (prek medijev, medkulturnih izmenjav, mednarodnih mrežnih projektov).

Letno izpeljemo strokovno ekskurzijo v Avstrijo. V letu 2025 si želimo obiskati glavno mesto Avstrije, Wien, ki mu v slovenščini rečemo Dunaj.

Z izbiro nemščine bo učenec odkrival svet jezika skozi zabavne in digitalne učne izkušnje, ki mu bodo odprle vrata do širšega sveta znanja in boljše možnosti kariernega razvoja.

FILOZOFIJA ZA OTROKE – KRITIČNO MIŠLJENJE

Filozofija za otroke – kritično mišljenje je obvezni izbirni predmet v zadnjem triletju, ki obsega 1 uro tedensko. Pri predmetu se bomo lotili kritičnega razmišljanja in raziskovanja etičnih, spoznavnih, socialnih in ontoloških dilem. Naš cilj bo razviti kritično, avtonomno mišljenje ter krepiti družbeno odgovornost, sočutje in sodelovanje med nami. Skupen moto bi bil lahko kar »misli s svojo glavo«.

Poleg tega bo v ospredju tudi izražanje naših misli, razvijali bomo kulturo dialoga, kreativnost in domišljijo, se učili reflektirati lastne vrednote. Naučili se bomo svoja stališča primerno predstaviti ter zagovarjati, hkrati pa tudi znati poslušati in upoštevati mnenja drugih. Pri tem se bomo urili v analiziranju, primerjanju, klasificiranju, sintetiziranju mnenj, iskali bomo nove hipoteze, odkrivali predpostavke in posledice ter reševalni razne miselne probleme.

Vsega tega se bomo učili skozi vsakdanje teme, o katerih bomo govorili: resnica in laž, odnosi med nami, sreča, vraževerje, prijateljstvo, spoštovanje in predsodki, oblikovanje sodb, logično sklepanje, človek in kultura. Začeli bomo s povsem temeljnimi vprašanji, na katera bomo skušali odgovoriti: Kdo sem? Kaj zares vem? Kaj je resnica?

Vse veščine in pridobljena znanja pri predmetu Filozofija za otroke pri posamezniku izboljšujejo njegove učne in bralne sposobnosti ter prispevajo k oblikovanju razmišljujočega, trajnostno ozaveščenega, sodelovalnega posameznika.

Pouk filozofije za otroke bo potekal v obliki razgovora, igre vlog, debate, dela v skupinah in v obliki okrogle mize. Od učencev se pričakuje aktivni pristop in obilo raziskovalnega duha. Tako opremljeni smo pripravljeni, da se naša skupna filozofska pustolovščina prične!

DRŽAVLJANSKA KULTURA

Državljanska kultura je enoletni izbirni predmet v 9. razredu. Poteka 1 uro tedensko. V svojih vsebinah se navezuje na obvezni predmet Državljanska vzgoja in etika, le da pri izbirnem predmetu še poglobimo in razširimo svoja znanja s tega področja. Ker je večina obravnavanih tem neločljivo povezana z našimi vsakdanjimi življenji, se snov pri predmetu pogosto prepleta s konkretnimi primeri, aktualnimi dogodki in vprašanji, hkrati pa tudi spodbuja uporabo ter prenos pridobljenega znanja v širši družbeni prostor.

Pri predmetu bomo tako govorili in razmišljali o naslednjih vsebinah: -enakost in različnost, demokracija, politična ureditev in institucije, človekove in otrokove pravice.

Cilji predmeta:

 • prepoznavanje različnih oblik neenakosti, diskriminacije, nepravičnosti, pristranskosti,
 • prepoznavanje stereotipov in predsodkov, kršitve pravic v konkretnem življenju,
 • temeljna načela in vrednote demokratične družbe,
 • razvijanje identitete sebe in drugih,
 • spoznavanje nastanka modernih oblik družbenega življenja,
 • razvijanje strpnosti ter razumno reševanje medosebnih konfliktov,
 • razvijanje kulture dialoga, iskanje soglasja,
 • razvijanje socialnih veščin – aktivno vključevanje v ožjo in širšo skupnost,
 • spremljanje in vrednotenje aktualnih domačih in tujih dogodkov,
 • spremljanje in vrednotenje vloge medijev, pomen iskanja zanesljivih informacij,
 • razvijanje medsebojnega spoštovanja in strpnosti,
 • razumevanje lastne nacionalne in kulturne tradicije,
 • medkulturne primerjave in vrednotenja,
 • razvijanje refleksivnega in dejavnega odnosa do individualne, nacionalne in kulturne identitete sebe in drugih.

Predmet bo potekal v obliki diskusije, dialoga, skupinskega dela, raziskovalnega – problemskega učenja, opazovanja, debate, itd. Vse opisane oblike in metode dela od učencev terjajo aktivno udeležbo. Lastna aktivnost je tudi ključen kriterij pri pridobivanju ocene pri tem predmetu.

UREJANJE BESEDIL (7. razred)

Izbirni predmet urejanje besedil je namenjen učencem 7. razreda in poteka enkrat na teden.  Učenci pridobijo temeljna znanja računalniško‐informacijske pismenosti. Predmet je namenjen tako začetnikom kot  tudi  učencem,  ki  že  imajo  nekaj  predznanja  pri  delu  z  računalnikom,  saj  le‐ti  svoje  znanje  nadgrajujejo  z zahtevnejšimi nalogami.

Pri izbirnem predmetu bodo učenci spoznali, kako je potekal razvoj računalnikov skozi zgodovino, sestavne dele sodobnega računalnika (hardware) in opravili enostavnejšo montažo strojne opreme in nalaganje operacijskega sistema. Prav tako bodo spoznali najpogosteje uporabljene računalniške programe (software) ter se seznanili z načini iskanja primerne izbire računalniškega programa glede na potrebe uporabe. Učenci se podrobno seznanijo z različnimi urejevalniki besedil. Spoznajo programe za izdelavo tekstovnih datotek, ki jih potrebujejo pri izdelavi seminarskih  nalog  ter  se  naučijo  slepega  tipkanja.  Srečali  se  bodo  tudi  z  osnovami  programiranja  in  napisali enostavne programe. Učenci samostojno izdelajo seminarsko nalogo.

MULTIMEDIJA (8. razred)

Izbirni predmet MULTIMEDIJA ponuja nadgradnjo osnovnega znanja informacijske tehnologije z mediji slike, zvoka, animacije in videa. Učenec spozna rastersko grafiko, barvne modele, ločljivost in velikost grafične slike, ki jo obdela z različnimi efekti, uporablja optični čitalec in tiskalnik. Niz slik sestavi v animacijo, spozna funkcije fotoaparata, osnove dobre fotografije ter iz njih sestavi kolaž. Izdelke naloži v spletno učilnico. V sklopu medpredmetne povezave izdela elektronsko predstavitev. Posname video in ga obdela skupaj z zvokom. Z dodeljenim e-poštnim računom upravlja s storitvami v oblaku. Ob tem spoznava spletni bonton in (ne)varno rabo interneta. Predznanje ali obiskovanje izbirnega predmeta Urejanje besedil niso pogoj za vpis.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (9. razred)

Pri izbirnem predmetu RAČUNALNIŠKA OMREŽJA se učenec seznani z načini sodobne komunikacije, s storitvami interneta: svetovni splet (www), e-pošta, skupni dokumenti, spletne ankete, itd. Učenec uporablja napredne funkcije iskalnika, se uči kritičnega brskanja za informacijami ter izdela slovarček omrežnih pojmov. Preizkusi se v jeziku za opis spletnih datotek (html) ter izdela spletni sestavek. S pomočjo storitev v oblaku (dodeljen račun) sestavi spletno anketo in rezultate grafično analizira. V Arnes Blogu (platforma WordPress) ustvari spletno stran v sklopu medpredmetne povezave – kot projekt, spletno učno temo, ali zažene ažurni blog šolske dejavnosti. Predznanje ali obiskovanje izbirnih predmetov Urejanje besedil ali Multimedije niso pogoj za vpis.

IP RETORIKA, 9. razred

 • Bi rad nekaj povedal, razložila, a ne najdeš pravih besed?
 • Imaš močno tremo pred nastopi?

Retórika ali govórništvo

Izbrano in spretno govorjenje, obnašanje, oblikovanje misli, povezovanje, obvladovanje govorne igre, ritma pripovedovanja.

Uspešno komuniciranje, javno in govorno nastopanje posameznikov pred manjšo ali večjo skupino poslušalcev, ki so zbrani na istem prostoru. B. Grabnar (1991): Retorika za vsakogar. 1991

Naučil se bom:

 • prepričevati in razumeti sogovornike v različnih govornih položajih;
 • različnih načinov pristopanja k obravnavi posamezne teme;
 • poiskati dobre argumente za prepričevanje poslušalcev, pomembnosti mimike, drže, gest za uspešnost govorca;
 • tvorbe različnih vrst govorov;
 • lepega, doživetega branja, recitiranja, deklamiranja;
 • da govorica telesa mora  vedno  podpirati  govorjeno;
 • kaj povedo oči (posredujejo 80 % naših vtisov) …

Metode in oblike dela

… aktivne oblike učenja, igre vlog,  analiza dialogov, delo v dvojicah in skupinah, pogovor o napakah;

  … razpravljanje, priprava čim boljših argumentov za in proti danim trditvam.

 

Cilji

Znam argumentirati in protiargumentirati, pripraviti govore za različne priložnosti.

Znajdem se pri debati, diskusiji,  intervjuju …

Vsebina

Prepletanje teorije in vaj (Kako sestaviti govor, prepričati publiko, se predstaviti, pravilno dihati?)

Trenje mnenj in argumentov.

Skladnost verbalne, neverbalne komunikacije.

 Glas in jezik (barva, intonacija, ritem, besedni zaklad, moč besed).

 Debata in diskusija.

 Odpravljanje nelagodja in strahu/treme pred nastopom (predpriprava, nastop, analiza). Osebni videz, nastop.

 • Vsakdo lahko z učenjem postane dober govorec.
 • V vlogah govorcev se znajdemo vsi.
 • Retorika je edina vrsta umetnosti, ki se je da naučiti.

Otrokom bi moral učitelj reči: “Otroci, glejte me!” in ne “Otroci, poslušajte me!” B. Suša

OBDELAVA GRADIV

Izbirni predmeti OBDELAVA GRADIV omogočajo učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj. Ponuja jim nova spoznanja o tehnoloških in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo. S praktičnim delom dosegamo naslednje globalne cilje:

Učenci:

 • usmerjajo svojo radovednost v iskanje, razvrščanje tehničnih in tehnoloških postopkov, potrebnih za izdelavo določenega predmeta,
 • kritično vrednotijo tehnične in tehnološke rešitve,
 • ustvarjalno sodelujejo v skupini,
 • pravilno in varno uporabljajo delovne pripomočke pri oblikovanju gradiv,
 • upoštevajo cilje skupine in hkrati različnosti posameznika.

Učitelji spodbujajo nastanek takšnih izdelkov, ki so sestavljeni iz različnih gradiv. Izdelki morajo biti uporabni, zabavni, obogatijo mladostnikovo okolje (sobo, delovno mizo, stanovanje …). Težimo k temu, da bi pri izbirnem predmetu obdelave gradiv čim več izdelkov nastalo po zamislih učencev, na podlagi projektnega dela.

Učenci spoznavajo gradiva in nadgrajujejo znanja o njih ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo principe oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja in stroje. Svoj izdelek primerjajo z izdelki sošolcev in podobnimi, ki so profesionalno izdelani. Ovrednotijo funkcionalnost in estetsko vrednost svojega izdelka. Ob obdelavi gradiv se naučijo tudi pravilno poimenovati in varno uporabljati posamezna orodja, stroje, lepila, premaze in spojne elemente. Ob načrtovanju si krepijo ustvarjalno samozavest, prostorske predstave, zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij. Pridobijo si izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa. Z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo.

GLEDALIŠKI KLUB

Kdo naj izbere gledališki klub?

Dragi učenec, učenka!
Se vidiš na šolskem odru?
Si sproščen, ko govorno nastopaš pred tablo?
Bi na področju nastopanja pred publiko, vrstniki rad napredoval?
Uživaš v gledaliških predstavah – ob gledanju in soustvarjanju?
Če si vsaj na eno zgornje vprašanje odgovoril z »DA«,
ti predlagam, da se včlaniš v izbirni predmet gledališki klub.

 Vabljeni vsi, ki vas:

 • zabava dramska igra in nastopanje na šolskem odru;
 • kdor se na odru počuti sproščenega ali pa bi to šele rad dosegel;
 • komur se ni težko vživeti v različne vloge;
 • kdor rad bere dramska besedila in kdor se besedila rad uči na pamet.

V ustvarjalnem procesu boste učenci urili svoje telo in glas, se učili različnih gledaliških tehnik in improvizacij ter skozi različne faze ustvarjanja spoznavali celovit gledališki proces.

V praksi to pomeni, da boste učenci delali vaje za izgovorjavo; pravilno dihanje s trebušno prepono; vaje za gibanje po odru/prostoru; improvizirali; uprizarjali pantomimo; igrali odlomke dramskih besedil; pisali in prirejali dramska besedila;

interpretativno brali ter deklamirali poezijo in druga besedila;

nastopali na šolskem odru in po dogovoru tudi drugod.

„Ustvarjalnost in pogum pa sta stvari, ki sta bistveni tudi v gledališču.“
(Režiser: Primož Ekart)

IZBRANI ŠPORTNOGOMET

Izbirni predmet  ŠPORT – NOGOMET bo ravno tako nadgradil vsebine, ki smo jih spoznali že pri rednem pouku športne vzgoje ter poglobil znanja. Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se s nogometom ukvarjajo že pri interesnih dejavnostih v šoli ali zunaj nje. Predmetu je namenjenih 35 ur. Pouk bo potekal v šolski telovadnici in na zunanjem asfaltnem igrišču.

SPLOŠNI CILJI:

 • razbremenitev in sprostitev,
 • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika,
 • skrb za skladen telesni in duševni razvoj.

OPERATIVNI CILJI

 • Operativni cilji so razdeljeni v štiri skupine, ki poudarjajo:
 • telesni razvoj in razvoj specifičnih nogometnih gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti,
 • usvajanje in nadgradnjo nogometnih znanj,
 • seznanjanje s teoretičnimi informacijami,
 • oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje nogometa.

VSEBINE

Vsebine lahko strnemo v dva sklopa, in sicer teoretične in praktične:

Praktične vsebine so strnjene v:

 • spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših tehničnih elementov: elementi brez žoge (odkrivanje, varanje, skoki), elementi z žogo (poigravanja, vodenja, varanja, podajanja …).
 • spopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših taktičnih elementov: odkrivanje in napadanje v igrah 3:1, 2:1 in 3:2, dvojna podaja, igra 2:2 v omejenem prostoru …

Teoretične vsebine:

 • zgodovina nogometne igre,
 • pravila igre in
 • sodniški znaki.

RAVEN ZNANJA

Učenci naj bi znali in pridobili:

 • nekaj teoretičnega znanja,
 • uspešno uporabljati tehnične in taktične elemente v igri in
 • poznali in obvladali naloge igralcev na posameznih igralnih mestih.

IZBRANI ŠPORT – ROKOMET

Namen enoletnega programa izbrani šport je poglabljanje vsebin določenega športa. Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti učencev pri izbranem športu nadgrajujejo tehnična in taktična znanja izbranega športa ter spoznavanje pravil ter pomena in vpliva redne športne vadbe na organizem. Skozi različne tekmovalne situacije učenci spoznavajo razmerja in vloge znotraj svoje ekipe in v odnosu do nasprotnih igralcev ter elemente športnega obnašanja.

Namenjen je vsem učencem, ne le tistim, ki se z izbranim športom ukvarjajo že pri interesnih dejavnosti v šoli ali zunaj nje.

Cilji, ki jih želimo doseči:

 • vpliv na gibalno funkcionalne sposobnosti,
 • nadgradnja tehnično-taktičnega znanja,
 • spodbujanje medsebojnega sodelovanja,
 • spoštovanje pravil športnega obnašanja.

Pri predmetu želimo:

 • utrditi elemente tehnike gibanja z žogo: vodenje v počasnem in hitrem teku, lovljenje v počasnem in hitrem teku, pobiranje žoge iz tal, podajanje v počasnem in hitrem teku,
 • utrditi taktične elemente igre v napadu: podajanje in sprejemanje žoge, odkrivanje , vtekanje, prodiranje, streli s tal in iz skoka, streli skrila, protinapad, osnove medsebojnega sodelovanja,
 • naučiti učence igranja na mestu krožnega napadalca, delo vratarja,
 • uporabiti učna znanja v igri 7: 7,
 • navdušiti učence za igro rokometa, spremljanje rokometnih tekem in vključevati v klube ali rekreativne skupine,
 • privzgojiti samodisciplino, odločnost, vztrajnost, medsebojno sodelovanje.

 

 

Delo bo potekalo v telovadnici in na šolskem igrišču. Učenci bodo izpopolnjevali tehnično-taktične elemente posamezno, v paru in skupini. Vsako šolsko uro bo prisotna tudi igra. Pravila igre in sodniške znake bodo učenci izpopolnjevali tudi tako, da bodo sami sodili tekmo.

ŠPORT ZA ZDRAVJE 7. razred

Namen športa za zdravje je zraven nadgradnje osnovnega športnega programa, spoznavanje novih športov.

Vsebina in izpeljava športa za zdravje omogoča:

– spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje,
– razumevanje telesne in duševne sprostitve,
– nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter
– omogoča pridobivanje znanj, da si v prostem času izberejo primerne športne vsebine.

 CILJI

 • telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
 • z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo,
 • spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje,
 • prijetno doživljanje športa,
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti,
 • spoštovati pravila športnega obnašanja,
 • seznanjanje s teoretičnimi vsebinami.

IZ VSEBINE

 • vaje za vzdrževanje in razvoj moči, hitrosti, koordinacije gibanja, gibljivosti in vzdržljivosti,
 • nogomet (učenje in izpopolnjevanje osnovnih in zahtevnejših tehnično-taktičnih elementov nogometa, igra),
 • flag football (podobno ameriškemu nogometu, vendar ni kontaktov. Nasprotnika ustaviš, če mu uspeš vzeti zastavico, ki je pripeta na pasu ob bokih vsakega igralca),
 • badminton nogomet (učenje in izpopolnjevanje osnovnih in zahtevnejših tehnično-taktičnih elementov badmintona, igra).


ŠPORT ZA SPROSTITEV, 8. razred

Namen športa za sprostitev je zraven nadgradnje osnovnih športov, spoznavanje novih športov, ki so z vidika rekreacije pomembni za preživljanje prostega časa.

Vsebina in izpeljava športa za sprostitev omogoča spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter omogočajo pridobivanje znanj, da si v prostem času izberejo primerne športne vsebine.

CILJI:

 • telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,
 • seznaniti z novimi športi, ki so pomemben del sodobne športno-rekreativne ponudbe,
 • z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo,
 • prijetno doživljanje športa,
 • osvajanje in spoznavanje različnih znanj,
 • spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti,
 • razviti kulturen odnos do narave in okolja.


IZ VSEBINE:

 • vaje za vzdrževanje in razvoj različnih motoričnih sposobnosti (za moč, hitrost, koordinacijo, ravnotežje, natančnost, gibljivost in vzdržljivost),
 • veliki tenis (forehand, backhand, serva, igra);
 • hokej na parketu (učenje in izpopolnjevanje osnovnih in zahtevnejših tehnično-taktičnih elementov hokeja, igra),
 • igre z žogo (fair play),


SONCE, LUNA IN ZEMLJA (7. in 8. razred)                        

Radovednost mladega človeka je brezmejna kot vesolje, zato izbirni predmet zadosti potrebam malih radovednežev v raziskovanju okolja, obenem pa spodbuja samostojno in abstraktno razmišljanje.

Učenci bodo spoznali:

 • da so le Sonce in zvezde vir svetlobe,
 • da so vsa tri telesa krogle,
 • našo zvezdo – Sonce,
 • da imata Zemlja in Luna trdno površino z gorami in kraterji,
 • da je Luna precej manjša od Sonca, vendar precej bolj oddaljena,
 • gibanje Zemlje okrog Sonca ter Lune okrog Zemlje,
 • kakšne so razdalje v vesolju,
 • kako nastane Sončev mrk in Lunine mene
 • zgodovino astronomije,
 • spoznajo tudi položaje osnovnih zvezd povezanih v ozvezdja,
 • zvezdno karto in kako jo uporabljamo.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela v razredu in zunaj razreda. Učenci se bodo srečali z izdelavo sončnih ur in tako spoznali princip časovnih pasov na Zemlji. Učenci se  bodo podrobneje seznanili z orientacijo na nebu, kjer bodo spoznali značilne zvezde in ozvezdja na naši geografski širini. Naučili se bodo uporabljati vrtljivo zvezdno karto. Znanje bodo učenci dopolnjevali s prebiranjem literature in s pomočjo elektronskih medijev. 

Vabim vas, da skupaj raziščemo delček vesolja.

POSKUSI V KEMIJI (8. ali 9. razred – enoletni predmet)

Imate radi eksperimente? Bi jih želeli izvajati samostojno?

Izbirni predmet Poskusi v kemiji (POK) se v programu osnovne šole povezuje s splošno izobraževalnim predmetom kemija v 8. in 9. razredu in tudi s predmetom naravoslovje v 7. razredu.

Pri pouku bomo delali eksperimentalno, iskali podatke, se pogovarjali, opazovali ter izvajali projektno in terensko delo. Vsekakor pa nas bodo zanimale analize dela, predstavitve in rezultati.

POK predstavlja nadgradnjo navedenih predmetov. Izbirni predmet poskusi v kemiji omogoča učencem, da utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in veščine, ki so jih pridobili pri pouku kemije.

Učenci se seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju, urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega ( in terenskega ) eksperimentalnega dela. Usvojijo postopke eksperimentalnega (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, analize in predstavitve podatkov, postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

 LIKOVNO SNOVANJE 1 (7. razred)

Izbirni predmet likovno snovanje 1 je namenjen učencem 7. razreda. Predmet se izvaja po 1 uro tedensko. Dopolnjuje in nadgrajuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Povezujejo pojme iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije.

Celotna dejavnost predmeta temelji na razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Goji nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja in njeno izpopolnjevanje ter poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, čustev in gibalno občutljivost, natančno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Z izražanjem v različnih materialih oblikujejo v notranjem svetu nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja – sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo.

Učenci pri predmetu razvijajo zmožnosti opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije. Preizkušajo različne likovne tehnike in krepijo svoje likovne spretnosti. Bogatijo svoje zmožnosti za likovno izražanje. Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.

Pri predmetu Likovno snovanje 1 se posvetimo naslednjim temam s področij risanja, slikanja in kiparstva: risanje po opazovanju, risanje teksture stvari, kaligrafska pisava, risanje inicialk, slikanje tihožitja, modna slika, oblikovanje dekoracije predmetov, oblikovanje maske, oblikovanje odlitka, oblikovanje kipa v glini.

LIKOVNO SNOVANJE 2 (8. razred)

Izbirni predmet likovno snovanje 2 je namenjen učencem 8. razreda. Predmet se izvaja po 1 uro tedensko. Dopolnjuje in nadgrajuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Povezujejo pojme iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije.

Celotna dejavnost predmeta temelji na razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Goji nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja in njeno izpopolnjevanje ter poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, čustev in gibalno občutljivost, natančno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Z izražanjem v različnih materialih oblikujejo v notranjem svetu nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja – sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo.

Učenci pri predmetu razvijajo zmožnosti opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije. Preizkušajo različne likovne tehnike in krepijo svoje likovne spretnosti. Bogatijo svoje zmožnosti za likovno izražanje. Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.

Pri predmetu Likovno snovanje 2 se posvetimo naslednjim temam s področij risanja, slikanja, grafike, prostorskega oblikovanja in kombiniranih likovnih področij: risanje realističnega in domišljijskega prostora, svetlobno risanje, glasba kot likovni motiv, barvni linorez, plakat, maketa stanovanja, knjiga umetnika.

LIKOVNO SNOVANJE 3 (9. razred)

Izbirni predmet likovno snovanje 3 je namenjen učencem 9. razreda. Predmet se izvaja po 1 uro tedensko. Dopolnjuje in nadgrajuje vsebine rednega predmeta likovna umetnost. Z likovnim ustvarjanjem učenci poglabljajo razumevanje prostora, izražajo občutja, oblikujejo stališča in vrednote. Povezujejo pojme iz likovne teorije, zgodovine umetnosti in likovne tehnologije.

Celotna dejavnost predmeta temelji na razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Goji nadaljevanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja in njeno izpopolnjevanje ter poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Učenec razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, čustev in gibalno občutljivost, natančno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Z izražanjem v različnih materialih oblikujejo v notranjem svetu nastale miselne modele predmetov in pojavov iz narave in okolja – sproščeno in ustvarjalno osmišljajo praktično delo.

Učenci pri predmetu razvijajo zmožnosti opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja, likovnega spomina in domišljije. Preizkušajo različne likovne tehnike in krepijo svoje likovne spretnosti. Bogatijo svoje zmožnosti za likovno izražanje. Razvijajo zmožnost doživljanja lepote v naravi in umetninah.

Pri predmetu Likovno snovanje 3 se posvetimo naslednjim temam s področij risanja, kiparstva, prostorskega oblikovanja in vizualnih komunikacij: risanje v zlatem rezu, optične prevare, maketa instalacije, instalacija v šolskem prostoru, oblikovanje svojega logotipa, fotografija in video.

ANSAMBELSKA IGRA

Si morda ti eden izmed tistih učencev, ki se najbolj razveseliš, ko učitelj vstopi v učilnico s polnimi rokami glasbil? Se ti zdijo učne ure glasbene umetnosti, ko igraš na palčki, triangel, boben, zvončke ali ksilofon, vedno prekratke? Morda že igraš na kakšno glasbilo in bi te veselilo še sodelovanje v šolskem ansamblu, bandu ali Orffovi skupini? Ali pa te bolj od zgoraj naštetega zanima petje? Našel si pravi izbirni predmet zase!

Pri ansambelski igri boš spoznal slovensko in tujo glasbo ter jo poustvaril. To je predmet, pri katerem lahko pozabiš na zvezke in učbenike, saj na urah kraljujejo glasbila (ukulele, kljunasta flavta, glasbene cevi, cajon in telesna glasbila – bodypercussion). Če boš želel, boš lahko sodeloval tudi na šolskih prireditvah in nastopal širše v občini Škocjan.

Pri izbirnem predmetu ansambelska igra učenci uresničujejo svoje interese po izvajanju glasbe. Predmet omogoča ustvarjalnost, raziskovanje, eksperimentiranje in improviziranje tako z glasovi kot z glasbili. Učenci bodo obvladali temeljno tehniko petja in igranja na glasbila, se naučili orientirati v prirejenih in klasičnih glasbenih zapisih, oblikovali lastno spremljavo na dano besedno ali melodično vsebino ter znali doživeto in estetsko izvajati določen program. Učenci se bodo preizkusili tudi kot skladatelji lastnih glasbenih oblik.

Za izbiro predmeta ansambelska igra ni potrebno nobeno glasbeno predznanje, le veselje za druženje ob glasbi in želja po igranju na glasbila ter petju. Če imaš morda katerega od zgoraj naštetih glasbil doma, ga prinesi zraven.

GENETIKA (9. razred)

Pri izbirnem predmeti genetika učenci in učenke poglobijo znanja iz biologije, ga nadgradijo, razširijo znanje in izkušnje, povezujejo teorijo in prakso, pridobivajo uporabna znanja in poklicno usmerjanje.

Delo temelji na izkustvenem učenju in aktivnem delu učencev in učenk.

Prevladujejo laboratorijsko in eksperimentalno delo, samostojno in vodeno opazovanje, projektno delo, aktivno gojenje organizmov itd.

VSEBINA: Zgradba in delitev celice, mikroskopiranje celic, prenašanje lastnosti s staršev na potomstvo, Mendlova genetika, zgradba in pomen nukleinskih kislin, mutacije, modifikacije, osebek in populacija, dedovanje pri človeku, humana genetika, določanje spola, spolno vezane dednosti, eno- in dvojajčni dvojčki ter pomen genetike v vsakdanjem življenju.

OCENJEVANJE ZNANJA: Učenci izkazujejo svoje znanje v različnih samostojnih izdelkih (poskusi, poročila, opazovanja, modeli, plakati …). Pouku je individualiziran tako, da sposobnejši učenci znanje razširijo in poglobijo, manj zavzeti in manj motivirani pa ponovijo in utrdijo znanje o genetiki.

NAČINI PREHRANJEVANJA (9. razred)

TEMATSKI SKLOPI:

 • Prehranjenost.
 • Tradicionalni in drugi načini prehranjevanja.
 • Prehrana v različnih starostnih obdobjih.
 • Prehrana v posebnih razmerah.


KRATEK OPIS PREDMETA:
Učenci bodo spoznavali prehrano z vidika varovanja zdravja: učili se bodo o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavali načine prehranjevanja v različnih življenjskih obdobjih (prehrana mladostnika, športnika …) in v posebnih razmerah, velik poudarek pa je na spoznavanju tradicionalne slovenske kuhinje po posameznih pokrajinah in na spoznavanju alternativnih načinov prehranjevanja ( vegetarijanstvo, makrobiotika, bioprehrana itd.)

Raziskovali in spoznavali bodo tudi prehranjevalno kulturo drugih dežel. Učenci, ki so vključeni v ta predmet, se praviloma vključijo tudi v projekt Kuhnapato, kjer se raziskuje, spoznava, ohranja slovensko kulinarično dediščino.

NAČIN DELA: Poudarek je na praktičnem delu.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:

Ocenjena bo :

 • predstavitev tradicionalne kuhinje ene izmed izbranih slovenskih pokrajin,
 • predstavitev enega načina alternativnega prehranjevanja,
 • ocenjena bo priprava ene izmed izbranih jedi – praktično delo.


OKOLJSKA VZGOJA 1

O ČEM NAJ BI SE UČILI:

 • Izbirni predmet okoljska vzgoja je namenjen spodbujanju »okoljske pismenosti«, ki naj bi jo glede na naraščajoče okoljske probleme našega planeta pridobili vsi državljani.
 • Učenci se bodo naučili razumevanja okoljskih pojavov in problemov, njihovih vzrokov in načinov reševanja, vključno s tveganji in konflikti, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov.
 • Temelj okoljske vzgoje je pozitiven odnos do naravnega in grajenega okolja, želja ohranjati naravno in kulturno dediščino.

NAČIN DELA: Uporabljamo različne raziskovalne metode, pogosto tudi terensko delo. Preučujemo zrak, tla, vodo, rastline, živali …                               

KAJ OCENJUJEMO:

Ocenjujemo raziskovalno delo učencev. (2 raziskovalni nalogi).

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Učenci se bodo učili o pomembnosti varne, varovalne, mešane in uravnotežene prehrane ter o samem načinu prehranjevanja, pridobljeno znanje pa bodo uporabili tudi v praksi –pri kuhanju.

Večinoma se predmet izvaja praktično. Učenci, ki obiskujejo ta predmet, se praviloma vključijo tudi v kuharsko tekmovanje  Zlata kuhalnica ali v projekt Kuhnapato,  v okviru katerega učenci pripravljajo in spoznavajo jedi vezane na našo tradicionalno kulinariko.

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE:  ocena seminarske naloge – predstavitev (hranilne snovi), ocena praktičnega dela priprave jedi.

VEZENJE OSNOVNI VBODI IN TEHNIKE VEZENJA (7., 8. in 9. razred)

Splošni cilji predmeta: Znanja, ki so zaobsežena v celotnem programu vezenja, so med seboj povezana, se nadgrajujejo in poglabljajo, zato priporočam, da se učenec 7. razreda, ki se ji zdi vezenje zanimivo, naprej vključi k predmetu »Osnovni vbodi in tehnika vezenja«  in v 8. razredu nadaljuje s »Slikarski, marjetični in gobelinski vbod« ter zaključi s predmetom »Angleško vezenje in rišelje vezenje«, v 9. razredu.

NAČIN DELA: Učenci pri praktičnem delu razvijajo ročne spretnosti, pridobivajo delovne navade, krepijo pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost. Učenci spoznajo vezenine in načine vezenja kot pomemben element kulturne dediščine.

NAČIN OCENJEVANJA: ocenjuje se praktično delo (najmanj 4 izdelki).

FILMSKA VZGOJA

Obvezni izbirni predmet filmska vzgoja poteka v zadnjem triletju, torej za učence 7., 8. in 9. razreda. Predmet poteka eno uro na teden. Sprva bomo spoznali teorijo filma: spoznali bomo, kaj sploh film je, različne filmske žanre in poklice, , kako film sploh nastane … Pri pouku si bomo ogledali tudi različne filme, ki jih bomo skupaj z učenci poiskali, si jih ogledali in po filmu o njih debatirali. Filme bomo vrednotili in o njih razmišljali. Skozi doživljanje filmov bomo razmišljali o različnih življenjskih temah, pogledih na svet in družbenih ter posameznikovih vrednotah. Skozi film se bomo dotaknili pereče družbene problematike (razredne, rasne, verske itd.) ter z učenci debatirali o le-teh. Z učenci si bomo skupaj ogledali film tudi v kinematografu.

Spoznali in napisali bomo filmsko oceno, saj je pomembno, da znajo učenci kritično oceniti film, ki si ga ogledajo.

Učenci bodo pod mentorstvom učitelja spoznali in ustvarili kratki film. Učenci si bodo v skupinah razdelili vloge pri ustvarjanju filma in s pomočjo tablic oziroma mobilnih telefonov posneli film, ki se bo dotikal ene izmed perečih družbenih problemov (šolska pravila, ohranjanje narave, konflikt itd.).

Ocene bodo učenci pridobili skozi praktične izdelke: predstavitve različnih filmskih žanrov in poklicev, filmske ocene in izdelavo krajšega filma.

ROMSKA KULTURA

Obvezni izbirni predmet romska kultura poteka eno uro na teden za učence 7., 8. in 9. razreda. V okviru tega predmeta bo učencem omogočeno pridobivanje znanja o romski zgodovini, o romski kulturi kot načinu življenja in o romski kulturni ustvarjalnosti v preteklosti in danes ter hkrati razvijanje sposobnosti in občutljivosti za razumevanje načinov življenja različnih etničnih skupnosti, ki sobivajo na istem prostoru. Učenci in učenke se s pridobljenimi znanji in zmožnostmi usposabljajo za reševanje porajajočih se etičnih vprašanj in problemov, ki jih znajo kritično vrednotiti. Pri predmetu romska kultura bomo skušali razmišljati tudi o razmerju med asimilacijo Romov in ohranjanjem njim specifičnih navad in kulture. 

Pri predmetu romska kultura se bodo učenci seznanili z različnimi vsebinami:

 • Izvor romskih prebivalcev in njihova prvotna domovina.
 • Zgodbe in legende o Romih v Evropi in v Sloveniji.
 • Otroške pesmice, uganke.
 • Načini življenja nekoč (poklici – kovaštvo, prerokovanje, glasba – segajo v nomadski čas) in danes.
 • Šega in navade nekoč in danes.
 • Otroške romske igre (primerjave).
 • Spoznajo dela slovenskih avtorjev, ki jih je navdihnilo romsko življenje.
 • Romski jezik, izdelava romskega slovarja.
 • Spoznajo slavne in pomembne Rome.
 • Izzivi življenja Romov danes (izobraževanje, zaposlitev, odnos z bližnjo in daljno okolico, zgodnje starševstvo).

Učenci bodo pri predmetu romska kultura pridobili dve oceni, obe oceni bodo pridobili iz projektnega dela.

VERSTVA IN ETIKA

Obvezni izbirni predmet verstva in etika je predmet, ki je na urniku 1 uro tedensko, učenci pa si ga lahko izberejo v 7., 8. in 9. razredu. Predmet traja 1, 2 ali 3 leta.

Pri predmetu se z učenci veliko pogovarjamo in spoznavamo druge kulture, verske tradicije in verstva, saj je le dobro poznavanje različnih idej ter praks temelj iskrenega medsebojnega spoštovanja – tako med ljudmi različnih verskih kakor neverskih nazorov. Svet danes postaja vse bolj odprt in povezan, ljudje se svobodno gibljemo in prihajamo v stik z različnimi miselnimi svetovi, prepričanji in tradicijami. Če hočemo dobro in uspešno sobivati, moramo naše razlike prepoznati, dopustiti in tudi sprejemati. Predmet verstva in etika je namenjen ravno temu – širjenju našega znanja in krepitvi medsebojne strpnosti ter spoštovanja.

Tematski sklopi, ki jih bomo obravnavali pri predmetu verstva in etika: verstva sveta – svetovi verstev, krščanstvo, islam, budizem, ljudje in verstva, religije (obredi, simboli, skupnost), življenjska vodila religij, vest, odgovornost, svoboda, Biblija (Nova in Stara zaveza), krščanstvo in zahodna civilizacija, religija in vprašanje smisla življenja.

Cilji predmeta:

 • Odkriti pomembnost in pestrost religijskega pojava pri nas in v svetu.
 • Priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo.
 • Spoznavanje temeljnih značilnosti krščanstva, seznanjanje s temeljnimi krščanskimi teksti.
 • Spoznati islam in nasloviti aktualne odzive islama na pojave moderne dobe; seznanitev s Koranom.
 • Pridobiti temeljne informacije o budizmu, seznanjanje z verskimi besedili.
 • Razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi.
 • Razvijanje sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi.

 Pri predmetu so učenci tudi ocenjeni. Pri tem se nikoli ne ocenjuje učenčevih vrednostnih stališč ali njegovega čustvenega odnosa do posameznih tem, temveč njegovo znanje, sposobnost argumentiranja, razumevanje predelanih tem. Ocene bom pri predmetu pridobivala preko projektnega dela in ustno, na oceno pa bo vplivala tudi učenčeva aktivnost pri pouku.

Predmet se medpredmetno povezuje s predmeti: ZGO, SLO, DKE, GEO, LUM, GUM.

(Visited 130 times, 1 visits today)
Dostopnost